منتظر حضور شما در فروشگاه های بالنو هستیم

_
کدام فروشگاه؟
فروشگاه مرکزی

نشانی فروشگاه مرکزی:

بازار مبل تهران،مجتمع تجاری برنا،طبقه اول،شماره ۸۱/۸۲/۸۳

تلفن های تماس:

۰۲۱۶۶۶۳۰۱۹۴ / ۰۲۱۶۶۶۵۱۷۳۶ / ۰۲۱۶۶۶۵۱۷۹۸ / ۰۲۱۶۶۶۴۰۰۷۱

شعبه دو

نشانی شعبه دو:

بازار مبل تهران،مجتمع تجاری کوروش،شماره۲۱۵

تلفن های تماس:

۰۲۱۶۶۶۳۷۹۵۷

فرم تماس با بالنو
MOAREFI-RAST